Share This!

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου astrologos.gr

Α. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου astrologos.gr

1. Εισαγωγή
Ο αναδιαμορφωμένος δικτυακός τόπος Astrologos.gr (www.Astrologos.gr) δημιουργήθηκε από την εταιρεία Audiotex S.A. και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Audiotex S.A. διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό που τυχόν προστίθεται από τους χρήστες του. Όλο το περιεχόμενο του Astrologos.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. 
Η Audiotex S.A. προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου Astrologos.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του Astrologos.gr μόνο εφόσον τους έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα, τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους:
 
2. Χρήση δικτυακού τόπου
Η AUDIOTEX S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, διαγράφει το περιεχόμενο του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του παρόντος τόπου.
Η AUDIOTEX S.A. παρέχει αποκλειστικά το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν για μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της AUDIOTEX S.A. οποιαδήποτε αναδημοσίευση, ανάρτηση σε δικτυακό τόπο, επεξεργασία, διανομή, μεταφορά, δημιουργία παράγωγης εργασίας που συνεπάγεται παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του δικτυακού τόπου και της υπηρεσίας.
Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την AUDIOTEX S.A. πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην δυσχεραίνει τη χρήση του από τρίτους ή προκαλεί βλάβη στο δικτυακό τόπο ή σε τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.
Η AUDIOTEX S.A. κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται οποτεδήποτε και άνευ προειδοποίησης να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη με οποιοδήποτε όρο του παρόντος και να απενεργοποιήσει ή διαγράψει το λογαριασμό του χρήστη καθώς και να εμποδίσει την πρόσβασή του σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, ακόμη και αναίτια.
 
3. Περιορισμός ευθύνης
Η AUDIOTEX S.A. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητα του περιεχομένου, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η AUDIOTEX S.A.
Ο επισκέπτης αναγνωρίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο γίνεται από αυτόν  αποκλειστικά και μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι όποιο περιεχόμενο αναρτάται στο δικτυακό τόπο δεν είναι εφικτό πάντα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καθ’ οιοδήποτε τρόπο δεν τον καθοδηγεί ή τον παροτρύνει σε ενέργειες, ούτε υποκρύπτει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Η AUDIOTEX S.A. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων εταιριών που είτε συνδέονται μέσω links στο Astrologos.gr είτε προβάλλονται με οιοδήποτε τρόπο στον δικτυακό τόπο, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.
Η AUDIOTEX S.A. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της Astrologos.gr, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ απώλεια δεδομένων κλπ).
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η AUDIOTEX S.A. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση ή το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.
Τα περιεχόμενα του astrologos.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» ("as is") χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.
 
4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο χρήστης κατά την επίσκεψη του στο δικτυακό τόπο δύναται να καταχωρήσει στοιχεία, (όπως  όνομα, email, ημερομηνία γέννησης κλπ), προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας, τυχόν εμπορικής συναλλαγής ή και για την παραλαβή ενημερωτικών μηνυμάτων. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, και ακριβή.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία που καταχωρούνται στο δικτυακό τόπο της AUDIOTEX S.A. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να ανακοινωθούν προσωπικά στοιχεία, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο και τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας.
Το Astrologos.gr δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
H διεύθυνση IP (π.χ. 125.54.987.4) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Astrologos.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Astrologos.gr (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του Astrologos.gr δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως, τηρουμένων των νόμιμων διαδικασιών.
Επιπρόσθετα, το Astrologos.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του Astrologos.gr. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Astrologos.gr, είτε να απαγορεύει την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του πιθανόν να μη δύναται να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 
5. Περιεχόμενο πληροφοριών και υπηρεσιών
Διευκρινίζεται ρητά και οι χρήστες αναγνωρίζουν πριν κάνουν χρήση, ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Astrologos.gr είναι ψυχαγωγικού και όχι ενημερωτικού περιεχομένου, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και το Astrologos.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του Astrologos.gr ή/και του περιεχομένου του. Επιπρόσθετα, η AUDIOTEX S.A. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.
Η AUDIOTEX S.A. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από δικτυακούς τόπους τρίτων, προς τους οποίους ενδεχομένως το Astrologos.gr να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και γενικά τη νόμιμη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τους δικτυακούς τόπους των οποίων ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η AUDIOTEX S.A. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 
6. Κανόνες χρήσης
Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του Astrologos.gr, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων, προσωπικών ιστοσελίδων, επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των ενεργειών τους. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση πληροφοριών ή μηνυμάτων με περιεχόμενο απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, υβριστικό και παράνομο. Το Astrologos.gr θα αξιώσει αποζημίωση για μη νόμιμη ή απρεπή συμπεριφορά χρηστών και έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες. Επιπρόσθετα, το Astrologos.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτόν. H AUDIOTEX S.A. διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και αναίτια, να τροποποιεί ή διαγράφει περιεχόμενο που αναρτάται από χρήστες.
 
7. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Το Astrologos.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αστρολογικού περιεχομένου μέσω τηλεφώνου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail ή και μέσω webcam και επιπλέον, παρέχει κατά καιρούς πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Η υπηρεσία δεν λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών συνομιλιών μεταξύ χρηστών ή της επικοινωνίας των χρηστών με τρίτους και ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας ή και οιασδήποτε συναλλαγής.
 
Το κόστος χρήσης των υπηρεσιών είναι:
Κλήση 14901: Σταθερό 1,82€/λεπτό* , Κινητό 1,98€/λεπτό **
901 600 06ΧΧ: Σταθερό 1,82€/λεπτό* , Κινητό 1,98€/λεπτό **
Κλήση 901 600 04ΧΧ: Σταθερό 1,82€/λεπτό* , Κινητό 1,98€/λεπτό **
Κλήση 901 600 39ΧΧ: Σταθερό 1,30€/λεπτό* , Κινητό 1,59€/λεπτό **
Κλήση 875 875 88ΧΧ: Σταθερό 0,79€/λεπτό* , Κινητό 0,75€/λεπτό **
Αποστολή SMS στο 54991: 1,24€/SMS*
* χρέωση με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας
**εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηναίου λογαριασμού
***με ελάχιστη χρέωση το πρώτο λεπτό
AUDIOTEX S.A. Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι, Γραμμή υποστήριξης 2111815922
 
8. Προστασία ανηλίκων
Οι υπηρεσίες του Astrologos.gr απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ραγδαία όμως εξάπλωση του Internet αποτελεί μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα με συνέπεια ολοένα και περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet για να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, ιστορία και επικαιρότητα και όπως είναι φυσικό να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον καινούριο χώρο με τον οποίο εξοικειώνονται.
Το Astrologos.gr προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Το Astrologos.gr προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους, κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του και για το λόγο αυτό, σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο, προσβλητικό, απρεπές, ενοχλητικό, βίαιο, παραπλανητικό κλπ μπορεί να έχει τοποθετήσει σχετικές προειδοποιήσεις προς τους χρήστες (η προσπέλαση των οποίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη). Το Astrologos.gr συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη, γιατί όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το Astrologos.gr δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το Astrologos.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
 
9. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Astrologos.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Astrologos.gr και των χρηστών/μελών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.  Εφόσον ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους της Άδειας Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Astrologos.gr.
 
10. Μεταβατικές διατάξεις
Η μη άσκηση από την δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην ελληνικά δικαστήρια.
 
 

Β. Όροι και προϋποθέσεις προαγοράς χρόνου ομιλίας

1. Τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για την αγορά των υπηρεσιών του www.astrologos.gr δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Η χρέωση γίνεται απευθείας από τον server της συνεργαζόμενης τράπεζας. Το www.astrologos.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών. Η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών των χρηστών των υπηρεσιών στο www.astrologos.gr εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας ενός χρήστη, η τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας του χρήστη, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας πραγματοποιείται και η χρέωση. Τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη περνάνε σε ασφαλή σελίδα της τράπεζας. Η τράπεζα EFG Eurobank ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer). Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία. Για την αναγνώριση της μιας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser (π.χ. Internet Explorer) ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα https://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημά του στον server της τράπεζας. Ο server στέλνει πάλι πίσω στον υπολογιστή σας το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψής σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στη συνέχεια ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει. Διευκρινίζεται ότι η Audiotex S.A. έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων που παρέχει μέσω του www.astrologos.gr.
 
2. Περιγραφή υπηρεσίας προαγορασμένου χρόνου ομιλίας
Το www.astrologos.gr δίνει την δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες του να συνομιλούν με τους συνεργαζόμενους καταξιωμένους αστρολόγους του, τηλεφωνώντας στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης 211 181 5987. Ο επισκέπτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να έχει εγγραφεί μέλος στο www.astrologos.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής μέλους, ο χρήστης έχει αποκτήσει έναν μοναδικό αριθμό PIN (Personal Identification Number). Έπειτα από κάθε συναλλαγή που θα πραγματοποιήσει για αγορά χρόνου, το μοναδικό και προσωπικό του PIN πιστώνεται με το αντίστοιχο διαθέσιμο χρόνο ομιλίας μέσω της υπηρεσίας. Ο χρήστης ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για το PIN και το διαθέσιμο χρόνο του από την σελίδα του προφίλ του στο www.astrologos.gr. Κατά την κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης 211 181 5987, θα ζητηθεί από τον χρήστη να ακολουθήσει τις ηχογραφημένες οδηγίες και να εισάγει το PIN προς επιβεβαίωση του υπολοίπου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ομιλίας πραγματοποιείται σύνδεση με τους συνεργαζόμενους αστρολόγους προκειμένου να γίνει χρήση του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. Η σύνδεση διακόπτεται μόλις μηδενιστεί ο διαθέσιμος χρόνο ομιλίας. Ρητά διευκρινίζεται πως το διαθέσιμο υπόλοιπο μειώνεται από την στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τους συνεργαζόμενους αστρολόγους. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση είναι ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας να υπερβαίνει τα τριάντα (30) δευτερόλεπτα. Ενδέχεται ο χρήστης κατά την διάρκεια της συνομιλίας να ενημερώνεται με σύντομα ηχητικά μηνύματα για την εξέλιξη του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας.
 
3. Απόδειξη λιανικής ή τιμολόγηση
Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ορθά το ονοματεπώνυμό του καθώς και την διεύθυνση που επιθυμεί να λάβει την απόδειξη λιανικής ή τιμολογίου για την αγορά χρόνου ομιλίας. Διευκρινίζεται πως ο χρήστης έχει την απόλυτη ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων. Για πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με paypal, τα νόμιμα παραστατικά εκδίδονται από την Audiotex S.A.
 
4. Δικαιώματα Audiotex S.A.
 • Η Audiotex S.A. έχει την δυνατότητα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.
 • Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας σε νόμιμο χρήμα.
 • Έχει το δικαίωμα να μηδενίσει το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας αν έχουν παρέλθει 180 ημέρες (περίπου 6 μήνες) από την τελευταία χρήση του PIN
 • Το www.astrologos.gr διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, διατηρείτε το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα για ενημέρωση σας, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
 • Το www.astrologos.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστείτε από την χρήση των υπηρεσιών του.
 • Το www.astrologos.gr έχει την διακριτική ευχέρεια να σταματήσει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Στη  περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει όλους του κατόχους ενεργών PIN με διαθέσιμο χρόνο ομιλίας στις έγκυρες διευθύνσεις email που έχουν δηλώσει τουλάχιστον 30 μέρες πριν ώστε να έχουν την ευχέρεια να κάνουν χρήση των υπολοίπων τους.
 
5. Υποχρεώσεις Audiotex S.A.
 • Να αναρτά κατά την εφαρμογή τους, όλους τους τιμοκαταλόγους τους στο διαδικτυακό του τόπο και να χρεώνει με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του.
 • Το www.astrologos.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών σας και για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το www.astrologos.gr δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών. Το www.astrologos.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Το www.astrologos.gr ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
6. Υποχρεώσεις χρηστών υπηρεσίας
 • Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των υπηρεσιών του www.astrologos.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του.
 • Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα το www.astrologos.gr σε περίπτωση που αντιληφθείτε:
 • την απώλεια, κλοπή, διαρροή των μέσων που σας επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών www.astrologos.gr (πχ κωδικών κ.λ.π)
 • τη χρέωση στον προσωπικό σας λογαριασμό που διατηρείτε στο www.astrologos.gr οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά την βούλησή σας
 • τυχόν σφάλμα στην τήρηση του λογαριασμού σας από το www.astrologos.gr
 • Το e-mail address που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπου του www.astrologos.gr είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί σας, στο οποίο θα σας αποστέλλονται οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από το www.astrologos.gr.
 • Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.astrologos.gr, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από εσάς, είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα του www.astrologos.gr και σας έχουν κοινοποιηθεί, είναι αυστηρά προσωπικά. Το www.astrologos.gr! δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη.
 
7. Ανωτέρα Βία
Το www.astrologos.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορούν να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.